วิสัยทัศน์ ปณิธานและคุณค่าองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปณิธาน (Mission)
  1. สร้างองค์กรที่มีความมั่นคง
  2. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และบุคลากรในระยะยาว
  3. ประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม