คณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ​ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

6EC52930-E1B0-4694-AAC6-0A7163688ACF
นายจิระเดช ห้วยหงษ์ทอง

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.