คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอภิชาติ เพียรเจริญ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร