คณะผู้บริหาร

  1. นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นายอภิชาติ เพียรเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นางสาวชญานิศ วทนะรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  4. นายธนบดี  ภูรีสถิตย์  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน