จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)

            บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต่อไปจะเรียกว่า บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อให้มีกรอบที่ชัดเจนในการนำนโยบายนี้มาสู่ภาคการปฏิบัติ  บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

          คณะกรรมการบริษัท  เชื่อว่าการดำเนินงานโดยยึดถือหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนั้น  จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความยอมรับจากทั้ง ลูกค้า คู่ค้า และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงาน  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติสืบไป

          คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและอนุมัติประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566