การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและกำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลจาก : การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง