คณะกรรมการการลงทุน


นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน

ประธานกรรมการการลงทุน
นายอภิชาติ เพียรเจริญ

กรรมการการลงทุน

นายธนบดี ภูรีสถิตย์

กรรมการการลงทุน