การประชุมผู้ถือหุ้น

 • 15 ธันวาคม 2566: 
  • การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า(pdf/125 KB)
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (pdf/115 KB)
  • แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (pdf/102 KB)
  • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (pdf/129 KB)
 • 15 December 2023: 
  •  Propose of the agenda for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and nominate persons to be elected as the Company’s directors in advance (pdf/115 KB)
  • The Criteria to provide shareholders’ rights to propose agenda and to nominate persons to be elected as directors for The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 (pdf/80 KB)
  • Proposal of the agenda for the 2024 Annual General Meeting (pdf/73 KB)
  • Proposal of person nominated to be elected as directors for the 2024 Annual General Meeting (pdf/80 KB)
 • 26 เมษายน 2566 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (pdf/999KB) 
 • 26 April 2023 : minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders through by electronic media (E-AGM) (pdf/999KB) 
 • 20 เมษายน 2566 : VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 • 24 มีนาคม 2566 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (pdf/15.6 MB)
 • 24 March 2023  : Invitation Letter to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders through electronic media (E-AGM) only (pdf/14.3 MB)
 • คู่มือการใช้งานระบบการประชุมฯ E-AGM (ระบบ DAP e-Shareholder Meeting) (pdf/2.3 MB)
 • วีดีโอการใช้งานระบบการประชุมฯ E-AGM (ระบบ DAP e-Shareholder Meeting) (pdf/5.3 MB)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (pdf/132 KB)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (pdf/233 KB)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (pdf/373 KB)
 • 6 ธันวาคม 2565 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (pdf/889KB)
 • 18 พฤศจิกายน 2565 : หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (pdf/15.6 MB)
 • 18 November 2022 : Invitation Letter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 through an electronic meeting (E-EGM) only (pdf/14.3 MB)
  • คู่มือการใช้งานระบบการประชุมฯ E-EGM (ระบบ DAP e-Shareholder Meeting) (pdf/2.3 MB)
  • วีดีโอการใช้งานระบบการประชุมฯ E-EGM (ระบบ DAP e-Shareholder Meeting) (pdf/5.3 MB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (pdf/132 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (pdf/233 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (pdf/373 KB)
 • 1 พฤศจิกายน 2565 :
  • การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า (pdf/0.14 MB)
  • หลักเกณฑ์ การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566 และ/หรือ เสนอ ชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท (pdf/0.14 MB)
  • แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (pdf/0.18 MB)
  • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (pdf/0.20 MB
 • 12 พฤษภาคม 2565 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (pdf/889KB)
 • 8 ธันวาคม 2564:
  • การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า (pdf/0.4MB
  • หลักเกณฑ์ การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565 และ/หรือ เสนอ ชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท (pdf/0.14 MB)
  • แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (pdf/0.18 MB)
  • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (pdf/0.20 MB
 • 8 เมษายน 2564 : แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น(pdf/0.2 MB)
 • 18 มีนาคม 2564 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (pdf/4,900 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (pdf/188 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (pdf/241 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (pdf/278 KB)
 • 29 มกราคม 2564 : รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (pdf/60 KB)
 • 30 พฤศจิกายน 2563 : 
  • การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
  • หลักเกณฑ์ การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 และ/หรือ เสนอ ชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท (pdf/0.14 MB)
  • แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (pdf/0.18 MB)
  • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (pdf/0.20 MB
 • 13 พฤศจิกายน 2563 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (pdf/2.56 MB)
 • 14 ตุลาคม 2563 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (pdf/87 MB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (pdf/148 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (pdf/273 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (pdf/305 KB)
 • 12 ตุลาคม 2563 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (pdf/123 KB)
 • 31 มีนาคม 2563 : แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) และยังคงการงดจ่ายเงินปันผล (pdf/114 KB)
 • 23 มีนาคม 2563 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (pdf/4,900 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (pdf/188 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (pdf/241 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (pdf/278 KB)
 • 26 พฤศจิกายน 2562 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 
 • 21 พฤศจิกายน 2562 : การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
 • 21 พฤศจิกายน 2562 : หลักเกณฑ์ การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 และ/หรือ เสนอ ชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท 
 • 21 พฤศจิกายน 2562 : แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
 • 21 พฤศจิกายน 2562 : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
 • 28 ตุลาคม 2562 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 
 • 28 ตุลาคม 2562 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562  
 • 28 ตุลาคม 2562 : หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 
 • 28 ตุลาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 • 28 ตุลาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 • 28 ตุลาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 • 12 กรกฎาคม 2562 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 • 29 พฤษภาคม 2562 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 
 • 29 พฤษภาคม 2562 : หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
 • 29 พฤษภาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 • 29 พฤษภาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 • 29 พฤษภาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 • 8 พฤษภาคม 2562 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 29 มีนาคม 2562 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 29 มีนาคม 2562 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 29 มีนาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 • 29 มีนาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 • 29 มีนาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
 • 30 มกราคม 2562 : รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 • 23 พฤศจิกายน 2561 : การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
 • 23 พฤศจิกายน 2561 : หลักเกณฑ์ การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • 23 พฤศจิกายน 2561 : แบบเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 23 พฤศจิกายน 2561 : หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 23 พฤศจิกายน 2561 : แบบเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 24 เมษายน 2561 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
 • 22 มีนาคม 2561 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
 • 21 มีนาคม 2561 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
 • 21 มีนาคม 2561 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 • 21 มีนาคม 2561 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 • 21 มีนาคม 2561 : แบบเสนอคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 
 • 20 พฤศจิกายน 2560 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
 • 20 พฤศจิกายน 2560 : หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM
 • 20 พฤศจิกายน 2560 : แบบเสนอวาระการประชุม AGM 2560
 • 20 พฤศจิกายน 2560 : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 2560
 • 11 พฤษภาคม 2560 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • 31 มีนาคม 2560 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
 • 31 มีนาคม 2560 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
 • 31 มีนาคม 2560 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 • 31 มีนาคม 2560 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 • 31 มีนาคม 2560 : แบบเสนอคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 : จดหมายแจ้งผลการเสนอวาระและกรรมการ ปี 2560 
 • 5 มกราคม 2560 : แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 
 • 5 มกราคม 2560 : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประจำปี 2560