งบการเงินบริษัท

13/11/2023 (ปี 2566)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2566 ( Download )  /  MD & A Yearly 2023– Q3 ( Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2566 ( Download )  /  Financial 2022 Yearly 2023 – Q3 ( Download )
8/11/2023 (ปี 2566)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2566 ( Download )  /  MD & A Yearly 2023 – Q2 ( Download )
 • งบการเงิน  ประจำไตรมาส 2 ปี 2566 ( Download )  /  Financial 2022 Yearly 2023– Q2 ( Download )
15/5/2023 (ปี 2566)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2566 ( Download )  /  MD & A Yearly 2023 – Q1 Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2566 Download )  /  Financial 2023 – Q1 ( Download )
24/2/2023 (ปี 2566)
 • สรุปฐานะการเงิน สำหรับปี 2565 ( Download )  /  MD & A Yearly 2022 ( Download )
 • งบการเงิน สำหรับปี 2565 ( Download )  /  Financial 2022 Yearly 2022 ( Download )
11/11/2022 (ปี 2565)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2565 ( Download )  /  MD & A 2022 – Q3 ( Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2565 ( Download )  /  Financial 2022 – Q3 ( Download )
11/8/2022 (ปี 2565)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2565 ( Download )  /  MD & A 2022 – Q2 ( Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2565 ( Download )  /  Financial 2022 – Q2 ( Download )
13/5/2022 (ปี 2565)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2565 ( Download )  /  MD & A 2022 – Q1 ( Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2565 ( Download )  /  Financial 2022 – Q1 ( Download )
21/2/2022 (ปี 2565)
 • สรุปฐานะการเงิน สำหรับปี 2564 ( Download )  / MD & A Yearly 2021 ( Download )
 • งบการเงิน สำหรับปี 2564 ( Download )  /  Financial Yearly 2021 ( Download )
11/11/2021 (ปี 2564)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 ( Download )  /  MD & A 2021 – Q3 ( Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 ( Download )  /  Financial 2021 – Q3 ( Download )
10/8/2021 (ปี 2564)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ( Download )  /  MD & A 2021 – Q2 ( Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ( Download )  /  Financial 2021 – Q2 ( Download )
13/5/2021 (ปี 2564)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ( Download )  /  MD & A 2021 – Q1 ( Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ( Download )  /  Financial 2021 – Q1 ( Download )
18/2/2021 (ปี2564)
 • สรุปฐานะการเงิน สำหรับปี 2563 ( Download )  /  MD & A Yearly 2020 ( Download )
 • งบการเงิน สำหรับปี 2563 ( Download )  /  Financial Yearly 2020 ( Download )
12/11/2020 (ปี 2563)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ( Download )  /  MD & A 2020 – Q3 ( Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ( Download )  /  Financial 2020 – Q3 ( Download 
13/8/2020 (ปี 2563)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ( Download )  /  MD & A 2020 – Q2 ( Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ( Download )  /  Financial 2020 – Q2 ( Download )
15/5/2020 (ปี 2563)
 • สรุปฐานะการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2563 ( Download )  /  MD & A 2020 – Q1 ( Download )
 • งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2563 ( Download )  /  Financial 2020 – Q1 ( Download )
25/2/2019 (ปี 2562)
 • สรุปฐานะการเงิน สำหรับปี 2562 ( Download )  /  MD & A Yearly 2019 ( Download )
 • งบการเงิน สำหรับปี 2562 ( Download )  /  Financial Yearly 2019 ( Download )